Witaj na Forum Węgierskim!

Forum Węgierskie to miejsce spotkań i wymiany poglądów osób zainteresowanych wszystkim, co węgierskie. Na forum znajdziesz przydatne informacje dotyczące poruszania się po

Budapeszcie

, noclegów w okolicy

Balatonu

, a także najlepszych

węgierskich kąpielisk termalnych

.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji i życzymy miłego pobytu na forum!

usmiech

Zaloguj się, aby uzyskać
pełny dostęp do forum i ukryć ten komunikat!

Działalność gospodarcza na Węgrzech
Marcin Pondo Offline
Użytkownik
Liczba postów:37
Dołączył:26.02.2012
Płeć:Mężczyzna
Skąd:
Węgierski:Tak
Post: #1
Działalność gospodarcza na Węgrzech
Republika Węgierska zapewnia swoim obywatelom swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Gwarantuje to wprowadzona na początku przemian ustrojowych - w 1990 roku - ustawa o prywatnej przedsiębiorczości (Evt., V 1990). Po przystąpieniu Węgier do Unii Europejskiej ustawa ta odnosi się również do obywateli innych państw członkowskich Wspólnoty.

Kto może założyć działalność gospodarczą na Węgrzech?

Działalność gospodarczą na Węgrzech może założyć:

Obywatel Węgier.
Obywatel innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zawartych z nimi porozumień, również obywatel Wspólnoty Europejskiej, a także państw nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lecz które przyjęły zasady dotyczące swobodnego osiedlania się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Osoby, których nie obejmuje punkt 2, ale które są objęte ustawą o swobodnym wjeździe i pobycie oraz które korzystają z posiadanego prawa swobodnego wjazdu i pobytu na terenie Węgier.
Osoby posiadające status imigranta lub osiedlonego z krajów trzecich, nadany im na podstawie pozwolenia o pracę zarobkową, złączenia z rodziną lub wykonywania pracy badawczej, a także o statusie uchodźcy, które są objęte ustawą o swobodnym wjeździe i pobycie, i wynikającymi z niej prawami obowiązującymi na terenie Węgier.

Działalności gospodarczej na Węgrzech nie może założyć:

Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub która nie ma zdolności do czynności prawnych.
Osoba, która została skazana wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za naruszenie zasad porządku publicznego, prawa międzynarodowego i gospodarczego oraz własności prywatnej, do czasu pełnego zwolnienia go od karnych następstw prawnych tego czynu.
Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za świadome czyny karalne na roczne lub dłuższe pozbawienie wolności, do czasu pełnego zwolnienia go od karnych następstw prawnych tego czynu.
Osoba, która jest udziałowcem w firmie prywatnej lub członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja działalności gospodarczej

Od 1 stycznia 2010 r. warunkiem rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej na Węgrzech jest zgłoszenie takiej intencji odpowiednim organom władzy. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną. Osobie przejawiającej wolę podjęcia działalności gospodarczej zostaje wygenerowana bezpłatna „bramka petenta" /"ügyfélkapu"/, która umożliwia wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. System automatycznie sygnalizuje petentowi ewentualne błędy w wypełnionym formularzu. Po wprowadzeniu prawidłowo wypełnionej ankiety system automatycznie tworzy numer podatkowy i statystyczny przedsiębiorcy, a następnie przekazuje jego dane organowi prowadzącemu ewidencję. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze ewidencyjnym. Organ prowadzący ewidencję zawiadamia urzędy - podatkowy i statystyczny, zakład ubezpieczenia społecznego oraz urząd wg. siedziby spółki, o fakcie wpisania przedsiębiorcy do rejestru osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ze zgłoszeniem rozpoczęcia działalności nie wiążą się żadne koszty.

Nie jest już warunkiem rozpoczęcia działalności uzyskanie „legitymacji przedsiębiorcy", jednak na jego prośbę legitymacja taka może być wystawiona. Zawiera ona wszystkie dane rejestrowe. W przypadku, gdy przedsiębiorca osobiście zgłasza się po legitymację, wystawiana jest ona na poczekaniu. W trybie korespondencyjnym - przesyłana zostaje w ciągu 8 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia wniosku.

Zgłaszanie zmian danych

Wszelkie zmiany dotyczące danych związanych z działalnością gospodarczą należy zgłaszać w terminie 15 dni od nastąpienia w/w zmiany na e-formularzu dostępnym na portalu odpowiednich organów poprzez „bramkę petenta”. Formularz musi zawierać dane osobowe właściciela, jego NIP oraz opis wszelkich zmian. Również wszelkie wymagane - wg aktualnych przepisów prawnych - dane do Urzędu Skarbowego mogą być przekazane do w/w urzędu tą drogą poprzez „bramkę petenta”. Ze zgłoszeniem zmian nie wiążą się żadne koszty. Przedsiębiorca posiadający „legitymację przedsiębiorcy" w przypadku zmian danych zobowiązany jest osobiście lub pocztą dostarczyć legitymację do urzędu. W dniu otrzymania jej przez urząd legitymacja zostaje unieważniona, co zostanie ujęte w rejestrze urzędu.

Główne zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca indywidualny może prowadzić wiele rodzajów działalności na obszarze wielu zakładów i oddziałów.
Działalność wymagająca pozwoleń urzędowych może być rozpoczęta tylko po uzyskaniu w/w pozwolenia i do czasu jego ważności.
Przedsiębiorca indywidualny może zatrudniać pracowników, pracowników tymczasowych, członków rodziny lub uczniów szkół zawodowych.
Przedsiębiorca indywidualny może prowadzić działalność wymagającą konkretnych uprawnień, jeśli posiada w/w uprawnienia lub zatrudnia osobę posiadająca w/w uprawnienia (w przypadku wielu zakładów lub oddziałów – w każdym z nich).
Przedsiębiorca indywidualny posiadający wiele zakładów lub oddziałów musi rozszerzyć pozwolenie na daną działalność na wszystkie z nich.
Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany do każdorazowego umieszczenia informacji „przedsiębiorca indywidualny” (egyéni vallalkozó – w skrócie „e.v”) i numeru NIP przy podpisie składanym w związku z jego działalnością gospodarczą. W przypadku śmierci przedsiębiorcy indywidualnego, jego małżonek/małżonka lub uprawniony spadkobierca może kontynuować działalność gospodarczą z wymogiem zgłoszenia w/w faktu w terminie 90 dni do odpowiednich jednostek urzędowych.
Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany posiadać przynajmniej jedno bieżące konto bankowe w banku działającym w ramach prawa węgierskiego. Należy je odtworzyć max. 15 dni od otrzymania NIP-u.

Prywatni przedsiębiorcy w dalszym ciągu odpowiadają całym swoim majątkiem, w sposób nieograniczony za zobowiązania powstające w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Czasowe zawieszenie działalności

Nowe regulacje umożliwiają czasowe zawieszenie działalności na okres od 1 miesiąca do 5 lat. Powyższą zmianę należy zgłosić na e-formularzu dostępnym na portalu odpowiednich organów poprzez „bramkę petenta”, podając powód i datę zawieszania działalności. Po przyjęciu zawieszenia przez urząd sam powiadomi pozostałe urzędy. Od daty zawieszenia do momentu wznowienia działalności przedsiębiorca indywidualny nie może podejmować żadnych zobowiązań, podpisywać umów czy podejmować się działań w obrębie działalności firmy. Wznowienie działalności należy zgłosić na e-formularzu dostępnym na portalu odpowiednich organów poprzez „bramkę petenta”, załączając odpowiednie dokumenty poświadczające posiadanie odpowiednich i aktualnych uprawnień, jeśli takowe są potrzebne. Urząd zawiadomi pozostałe urzędy o wznowieniu działalności.

Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany zdać legitymację przedsiębiorcy na czas zawieszenia działalności.

Likwidacja działalności

Działalność przedsiębiorcy indywidualnego może zostać zamknięta przez odpowiednie urzędy, gdy:

Przedsiębiorca indywidualny zgłosi likwidację do odpowiedniego urzędu,nastąpi to z dniem zgłoszenia.
Przedsiębiorca indywidualny założy inną działalność, bądź stanie się członkiem innego przedsiębiorstwa. Jego poprzednia działalność może zostać włączona w nową z odpowiednim zastosowaniem przepisów prawnych.
Z dniem śmierci przedsiębiorcy indywidualnego.
Z dniem uprawomocnienia się decyzji wydanej przez odpowiedni sąd dot. ograniczenia lub odebrania zdolności do czynności prawnych.
Z dniem uprawomocnienia się decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy dot. odebrania numeru NIP.
W przypadku wystąpienia okoliczności zawartych w ustawie CXV. z 2009 roku Par.3. Ustęp 2 litera b) oraz c),
Z dniem zakończenia kontroli opisanych w ustawie CXV. z 2009 roku Par.11. Ustęp 3 do 6.

Odpowiednie urzędy są uprawnione do zabronienia kontynuowania działalności:

a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających jej podjęcie lub kontynuowanie.
b) po upływie 5 lat od zawieszenia, jeżeli przedsiębiorca nie podejmuje odpowiednich kroków w celu kontynuowania działalności.
c) jeżeli przedsiębiorca indywidualny żadnej z działalności nie prowadzi zgodnie z przepisami prawa.

Z punktu widzenia osób prowadzących już działalność gospodarczą - z nowymi przepisami nie będą wiązały się żadne obowiązki.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Budapeszcie
17-06-2012 22:53
Arkadiusz Wrotny Offline
Użytkownik
Liczba postów:1
Dołączył:28.12.2012
Płeć:Mężczyzna
Skąd:Przemyśl
Węgierski:
Post: #2
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
Witam. Rozważam rozpoczęcie działalności gospodarczej na Węgrzech. Nie jestem do końca pewien jakie stawki VAT obowiązują obecnie dla spółek albo osób fizycznych prowadzących działalność. Słyszałem, że ostatnio premier Orban wdrożył reformy tworząc tutaj niemal raj podatkowy w tych kwestiach. Czy ktoś ma więcej informacji na ten temat?
31-12-2012 14:55
eplus Offline
Użytkownik
Życzliwy użytkownik. Od 100 punktów reputacji.
Liczba postów:2,145
Dołączył:13.09.2012
Płeć:Mężczyzna
Skąd:podkarpackie
Węgierski:Nie
Post: #3
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
No właśnie! Załóżmy, że będąc obywatelem i rezydentem PL chciałbym świadczyć na Węgrzech jakieś prymitywne usługi (kafelki, flizy, terakota, elektryka czy hydraulika budowlana) - sam, nikogo nie zatrudniając. Czy będąc objęty polskim ZUSem z innego tytułu musiałbym tam płacić ZUS i ile? Czy byłby jakiś ryczałt podatkowy (śmieszne obroty powiedzmy 10 milionów forintów rocznie), zwolnienie z VATu? A może wypisać się z polskiego ZUSu i zapisać do węgierskiego? Na emeryturze mi nie zależy. Zasada, że podatek od roboty wykonanej na Węgrzech płaci się na Węgrzech, a od dochodu polskiego w PL jest chyba i tak nadrzędna?
31-12-2012 17:18
Marcin Pondo Offline
Użytkownik
Liczba postów:37
Dołączył:26.02.2012
Płeć:Mężczyzna
Skąd:
Węgierski:Tak
Post: #4
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
(31-12-2012 14:55)Arkadiusz Wrotny napisał(a):  Witam. Rozważam rozpoczęcie działalności gospodarczej na Węgrzech. Nie jestem do końca pewien jakie stawki VAT obowiązują obecnie dla spółek albo osób fizycznych prowadzących działalność. Słyszałem, że ostatnio premier Orban wdrożył reformy tworząc tutaj niemal raj podatkowy w tych kwestiach. Czy ktoś ma więcej informacji na ten temat?

VAT na wegrzech to niestety 27% do raju nam daleko!
Wiecej informacji tutaj:

http://gospodarka.dziennik.pl/podatki/ar...e-vat.html
31-12-2012 19:27
Marcin Pondo Offline
Użytkownik
Liczba postów:37
Dołączył:26.02.2012
Płeć:Mężczyzna
Skąd:
Węgierski:Tak
Post: #5
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
(31-12-2012 17:18)eplus napisał(a):  Czy będąc objęty polskim ZUSem z innego tytułu musiałbym tam płacić ZUS i ile?

Oplacajac ZUS w Polsce, nie ma juz wymogu oplacania go na wegrzech, po przedlozeniu wymaganych dokumentow.
31-12-2012 19:34
Waldek Offline
Użytkownik
Życzliwy użytkownik. Od 100 punktów reputacji.
Liczba postów:1,169
Dołączył:17.07.2012
Płeć:Mężczyzna
Skąd:~środek PL
Węgierski:Tak
Post: #6
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
(17-06-2012 22:53)Marcin Pondo napisał(a):  (...) Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Budapeszcie http://www.eksporter.gov.pl

Link prowadzący od razu do opracowania pracowników Ambasady Polskiej na Węgrzech:
http://budapest.trade.gov.pl/pl/przewodn..._2012.html
03-01-2013 14:30
Albafika Offline
Użytkownik
Liczba postów:1
Dołączył:18.01.2013
Płeć:-
Skąd:
Węgierski:
Post: #7
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
(31-12-2012 19:27)Marcin Pondo napisał(a):  VAT na wegrzech to niestety 27% do raju nam daleko!

A jak się przychody dokładnie rozlicza na pit. Ulgi jakieś przysługują za założenie nowej działalności?
18-01-2013 14:43
Waldek Offline
Użytkownik
Życzliwy użytkownik. Od 100 punktów reputacji.
Liczba postów:1,169
Dołączył:17.07.2012
Płeć:Mężczyzna
Skąd:~środek PL
Węgierski:Tak
Post: #8
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
(18-01-2013 14:43)Albafika napisał(a):  A jak się przychody dokładnie rozlicza na pit. Ulgi jakieś przysługują za założenie nowej działalności?

Ponieważ już długo czekasz na odpowiedź proponuję skontaktować się z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Budapeszcie. http://budapest.trade.gov.pl
Możemy liczyć na podzielenie się z nami uzyskaną odpowiedzią?
22-01-2013 12:31
aga ta Offline
Nowy
Liczba postów:1
Dołączył:05.04.2016
Płeć:
Skąd:
Węgierski:
Post: #9
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
witam,
Rozwarzam różne opcje pracy ale chciałabym wiedzieć czy do otwarcia cukierni/piekarni na węgrzech potrzebny jest tytuł czeladnika lub mistrza w tym zawodzie ? czy wystarczy kurs i praktyka ? proszę o pomoc jeśli ktoś ma doświadczenie w tej kwestii
05-04-2016 13:29
Waldek Offline
Użytkownik
Życzliwy użytkownik. Od 100 punktów reputacji.
Liczba postów:1,169
Dołączył:17.07.2012
Płeć:Mężczyzna
Skąd:~środek PL
Węgierski:Tak
Post: #10
RE: Działalność gospodarcza na Węgrzech
(05-04-2016 13:29)aga ta napisał(a):  witam,
Rozwarzam różne opcje pracy ale chciałabym wiedzieć czy do otwarcia cukierni/piekarni na węgrzech potrzebny jest tytuł czeladnika lub mistrza w tym zawodzie ? czy wystarczy kurs i praktyka ? proszę o pomoc jeśli ktoś ma doświadczenie w tej kwestii

Powyżej Twojego postu masz link do ludzi zorientowanych w temacie.
Korzystaj śmiało.
05-04-2016 15:12


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Szukam partnera w biznesie na Węgrzech (ogłoszenia) Marcin Pondo 31 18,825 05-01-2018 17:21
Ostatni post: 9898
Obciażenie śniegiem oraz wiatrem na Węgrzech kalmar16 2 241 20-12-2017 5:57
Ostatni post: eplus
Faktury na Węgrzech Rafals 2 259 06-12-2017 19:31
Ostatni post: Sztasek
Prawo na Węgrzech - przedawnienie ? Janek759 0 213 23-11-2017 20:40
Ostatni post: Janek759
giełdy rolne na Węgrzech torcida1 4 8,073 30-03-2017 13:19
Ostatni post: achieve89Działalność gospodarcza na Węgrzech
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości